HAKKIMIZDA

Birliğin Misyonu; Birlik görev alanı içerisinde tarımsal sulama faaliyetlerini yürütmek olup Kamu Tüzel Kişiliği’ne sahiptir.

Birliğin amacı; görev alanı içerisinde Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü Tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da inşa edilmesi planlanan sulama Tesislerini inşa maksatlarına uygun şekilde kullanmak, işletmek, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün onayını almak suretiyle işlettirmek, bu tesislerin bakım, onarım ve yönetim Sorumluluğunu yürütmek, tesisi geliştirmeye yönelik Çevresel Etki Değerlendirme kriterlerini Haiz, çevreyle uyumlu yeni projeler yapmak, yaptırmak veya tesisi yenilemek suretiyle tarımsal sulama faaliyetlerini yürütmek, sulama ve diğer tarımsal faaliyetler hakkında öğretici ve eğitici çalışmalar düzenlemek, düzenlenen çalışmalara katılmak, sulama tesislerinin etkin, verimli ve düzenli kullanımını sağlayarak sulu tarımın gelişmesini ve üretimin dengeli olarak artırılmasını sağlamaktır.
   
Birliğin çalışma konuları şunlardır:
       Görev alanı içerisinde yer alan tesislerin işletme, bakım, onarım, yönetim ve yenileme hizmetlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelik, yönerge, talimat, rehber vb. mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapmak ve/veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün onayını almak suretiyle yaptırmak.
       Sulama suyunun ana, yedek ve tersiyer kanal/kanalet/hat vasıtasıyla hizmet sahasının mansap noktasına kadar akış güvenliği sağlanarak, randımanlı bir şekilde, mevcut su potansiyeline göre gerçek ihtiyaçlar nispetinde mücbir bir sebep olmadıkça talep edilen zamanda iletilmesini, dağıtılmasını ve tüm birlik üyelerine ulaştırılmasını sağlamak.
      Devraldığı tesisi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün onayını almak suretiyle geliştirmek, bu tesis ile ilgili yeni projeler yapmak veya yaptırmak.
Katılım payını, su kullanım hizmet bedelini ve uygulanan cezaları tahsil etmek.
       Ortak tesisler için Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nce sarf olunan yıllık işletme ve bakım masraflarından kendi payına düşen miktarı ödemek.
       Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen karar destek ve bilgi sistemlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün talimat, yönerge ve rehberlerine uygun kullanmak, sistemin gereği iş ve işlemleri zamanında yapmak.
      Sulama tesisi ve birliğin faaliyetleriyle ilgili, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün talep ettiği her türlü izleme ve değerlendirme çalışmasını yapmak, talep edilen istatistiki verileri, toplamak, değerlendirmek, raporlamak ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen takvime göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve/veya Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’ne sunmak.
      Görev alanı içerisinde su miktarına bağlı olarak ekilecek bitki desenini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri ile işbirliği yaparak planlamak.
       Görev alanı içerisinde öngörülen üretim hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak üzere gerekli tedbirleri almak.
         Sulama ve diğer tarımsal konularda faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği yaparak araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarında bulunmak.
         Amaç ve görevleri ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek.