PERSONEL YÖNETMELİĞİ

 

T.C.

AYVACIK BARAJI SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLAT YAPISI, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği’nde çalıştırılacak personelin, işe alımı, çalışma koşulları, özlük hakları, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik; T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği’nde, belirli ve belirsiz iş sözleşmelerine göre çalıştırılan personeli kapsar.

Sözleşmeli ve geçici personel hükmüne göre çalıştırılacak personel, sözleşme hükümlerine tabidir.

 

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik; T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği çerçeve ana statünün 60. maddesine ve 4857 sayılı iş kanunu, 6245 sayılı harcırah kanunu, 6772 sayılı yasa, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Maliye Bakanlığının belediye ve birlikleri için yayınlamış olduğu işçi sözleşmeyi imzalama ile ilgili kanun esasları kapsamında, Çerçeve Ana Statüsünde yer alan görevlerin yürütülmesinde gerekli olan birimleri tespit etmek, bu birimlerin görev ve sorumluluklarını belirlemek, koordineli çalışmayı sağlamak, etkin ve verimli hizmet üretmek amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte adı geçen deyimlerin karşılığı şunlardır.

Bakanlık                    : DSİ’nin Bağlı Olduğu Bakanlığı,

Birlik                          : T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği Başkanlığını,

Yönetim Kurulu       : T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği Yönetim Kurulunu,

Müstahsil                   : T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliğine kayıtlı sulayıcı çiftçilerini,

D.S.İ.                          : Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü'nü

Sulama Sezonu         :Yılı içinde ilk sulama suyunun verildiği tarihten en son sulama suyunun verildiği tarihlerin arasındaki zamanı,

Tesis                           : D.S.İ.’nin İşletme ve bakımını T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği’ne devrettiği tesislerini,

Sorumluluk Sahası   : Birlik Tüzüğünün 6. maddesine dayanılarak su verilen alanı ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birlik Teşkilatı         

Madde 5– Birlik teşkilâtı; Birlik Müdürü, İşletme ve Bakım Birimi ile İdari ve Malî İşler Biriminden oluşur.

 

Yukarıda belirtilen sürekli ve geçici pozisyonlar dışında, personel istihdam edilemez.  Pozisyon ve sayıları değiştirmeye ve yeniden belirlemeye, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine,  meclis tarafından karar verilir. Birlik başkanı işin gereği olarak, gerekli gördüğü hallerde geçici görevle, işçinin asıl pozisyonu dışında çalışmasını isteyebilir. İşçi bu talimata uymak zorundadır. Bu konuda hüküm bulunmayan hallerde iş kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

a)      Birlik Müdürü          : Birliğin sorumluluğundaki sulama tesislerinin teknik gereklilikler ve çiftçi talepleri göz önüne alınarak rasyonel bir şekilde işletilmesini, İşletme ve Bakım, İdari ve Malî İşler birimlerinin çalışma programlarının hazırlanmasını, birimler arasındaki koordinasyonu ve birlik başkanın bir yönerge ile devredeceği diğer işlerin yapılmasını sağlar. Birlik müdürünün sulama planlaması, işletme, bitki su tüketimi, sulama tesislerinin bakım onarım hizmetleri konusunda temel eğitimin verildiği fakülte veya yüksekokul mezunu olması zorunludur. Birlik müdürü, birlik başkanı tarafından atanır ve ilk meclis toplantısında, birlik meclisinin bilgisine sunulur. Birliğin atanmış en üst yöneticisi, birlik müdürüdür. Birlik müdürünün iş akdinin sona erdirilebilmesi için, DSİ 25. Bölge Müdürünün uygun görüşünün alınması gerekir.

 

 

Birlik Müdürünün Görev ve Yetkileri:

1.      Birliğin sorumluluğundaki sulama tesislerinin teknik gereklilikler ve çiftçi talepleri göz önüne alınarak rasyonel bir şekilde işletilmesini sağlar.

2.      Seçmen listelerinin hazırlanması ve takibi işlemlerini yapar.

3.      Birliğin çalışma programlarının hazırlanmasını sağlar.

4.      Birimler arasındaki koordinasyonu sağlar.

5.      Birlik tarafından işletilen sulama tesisinin bakım-onarım ihtiyaçlarını çıkarır ve çıkarılan bakım-onarım ihtiyaçlarının giderilmesini sağlar.

6.      Birlik personelinin çalışmalarını denetleyerek, işlerin düzenli yürütülmesi, çalışmalarında aksama görülen ve talimatlara aykırı hareket eden personel var ise tutanak ile tespit ederek gereğinin yapılması hususunda tutanağı Birlik Yönetin Kuluna sevk eder.

7.      Sulama Görevlilerinin sulama sezonunda ihtiyaç duyduğu harita, pafta, tapu kitapçığı ve fihrist gibi dokümanları zamanında hazırlayıp Sulama görevlilerine teslim eder.

8.      Birlik Çerçeve Ana Statüsü ve Kanunlarla verilen diğer görevleri yapar.

9.      Sulama sezonu sonunda Mesaha cetvellerini düzenleyip Birliğin Bağlı Olduğu DSİ. Bölge Müdürlüğüne gönderir.

10.  Tesisin mülkiyetini elinde bulunduran DSİ’ nin istediği ilgili işletme yılına ait Raporları (Tesis Muayene Raporu, İzleme ve Değerlendirme Raporu, Sulama sonuçları raporu Üretim Sonuçları Raporu ve Su Planlaması Raporu, Aylık ve Yıllık Planlı Su dağıtım Raporları v.b.) tanzim eder. 

 

 

İdari ve Malî İşler Birimi     : Birliğin kendi içinde ve diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerini sağlayacak yazışmaların, arşivleme vb. hizmetlerin yapılmasını, birliğin gelir ve giderlerine yönelik evrakın düzenlenmesini, tahakkuk, tahsilât ve ödemelerin yapılması, birlik personelinin özlük hakları ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlar. İdari ve malî işler biriminden birlik saymanı sorumlu olup, saymanın ekonomi ve/veya muhasebe alanında eğitim almış olması zorunludur.

 

 

İdari Malî İşler Biriminin Görev ve Yetkileri       :

İdari Mali İşler Biriminin Amiri Birlik Müdürüdür. Sorumlusu Birlik Saymanı’dır.

Birlik Saymanı’nın Görev ve Yetkileri:  

1.     Birliğin her türlü ihale işlemlerini yürütür.

2.     Birlik personelinin özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütür.

3.     Birliğin kendi içinde ve diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerini sağlayacak yazışmaların ve bu yazışmalara ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlar.

4.     Birlik Meclisi ve Yönetim Kurulu kayıtlarını tutar.

5.     Meclis ve Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili her türlü yazışma ve işlemleri yapar.

6.     Birliğe ait her türlü ilan ve duyurunun yazılması, gerekli yerlere gönderilmesini sağlar.

7.     Birliğin gelir ve giderlerine yönelik evrakların düzenlenmesi işlemlerini yapar.

8.     Tahakkuk ve tahsilât işlemlerinin yapılmasını sağlar.

9.     Ödemelerin gerçekleştirilmesini sağlar.

10. Birlik bütçesine ilişkin işlemleri gerçekleştirir.

11. Arşiv v.b hizmetlerin yapılmasını sağlar.

12. Hizmet binasında kullanılan çeşitli büro ekipmanları, demirbaş eşyalar ve kırtasiye malzemeleri gibi sarf malzeme ihtiyaçlarını saptar. Bu ihtiyaçların giderilmesi için Birlik Başkanına talepte bulunur.

13. Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır.

14. Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar.

15. Muhasebe yetkililerinin bu Yönetmelikteki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır.

16. Mal ve hizmet alımıyla ilgili evrakları düzenler.

17. Birlik Müdürünün verdiği diğer görevleri yapar.

18. Birlik Başkanının verdiği diğer görevleri yapar.

Tahsildar ve Tahakkuk Personelinin görev Yetkileri:

1.      Tahsildarın Birim Amiri Birlik Muhasebe Müdürüdür.

2.      Müstahsillere kesilen Sulama Fişlerinin Kayıt, Kontrol ve Tahakkuk işlemlerini yapar.

3.      Yıllık Sulama Beyan kayıtlarını yapmak.

4.      Sulayıcı (mükellef) Kayıt Defteri tutar.

5.      Mükelleflere ait kişi bilgilerini tutar.

6.      Arazi bilgilerini güncel tutar.

7.      Sulama işletmeciliği ile ilgili olarak devreden kuruluşun bildireceği kayıt ve defterler tutulur.

8.      Birlik tarafından bastırılan makbuzlar karşılığı müstahsillerce yatırılan paraları ilgililer adına makbuz düzenleyerek tahsil eder.

9.      Tahsil edilen paralar için tahsil ve teslimat müzekkeresi ve tahsildar irsaliyesi düzenler.

10.   Tahsil edilen paranın Bankaya yatırıldığında dair dekontları Muhasebe Müdürüne Teslim eder.

11.   Sulama borcunu son ödeme tarihine kadar ödemeyen Müstahsillere borç ihbarnamesi, ödemeye çağrı mektubu gibi evraklar düzenleyip gönderir.

12.   Gönderilen sulama borcu yazılarına rağmen borçlarını ödemeyen müstahsillerin icra işlemlerini zaman aşımına uğratmadan takibini yapmak için Yönetim Kuruluna sevk eder.

13.   Birim Amirinin ve Birlik Müdürünün verdiği diğer işleri yapar.

14.   Birlik Başkanının verdiği diğer görevleri yapar.

 

İşletme ve Bakım Birimi: Birliğin işletme, bakım, onarım ve yönetiminden sorumlu olduğu sulama tesislerinin en verimli şekilde hizmet vermesini sağlayacak işletme, bakım, onarım, makine, teçhizat konularında görev yapmak üzere istihdam edilmiş yeterli sayıda personelden oluşur.

 

İşletme ve Bakım Biriminin Görev ve Yetkileri:

İşletme ve Bakım Şefinin Görevleri:

1.      İşletme ve Bakım Şefinin birim amiri Birlik Müdürüdür.

2.      Birliğin işletme bakım ve yönetiminden sorumlu olduğu sulama tesislerinin en verimli şekilde hizmet vermesini sağlayacak işletme, bakım-onarım, makine-teçhizat konularındaki işlerin yürütülmesini sağlar,

3.      Sulama Görevlilerine tesislerin temizlik ve bakım işlerini yaptırır.

4.   Sulama sahasında bulunan tesis ünitelerinin bakım-onarım programı çerçevesinde ünitelerin yıllık bakımlarını yapar veya yaptırılmasını sağlar.

5.      Sulama sahasında bulunan Tesislerin günlük tutulması gereken çeşitli raporların düzenli olarak tutulmasını sağlar.

6.      Personelinin çalışma güvenliğinin takibi ve gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

7.      İşletme ve Bakım Biriminin Sevk ve İdaresinden sorumludur.

8.  Sulama sahasında bulunan Tesislerde meydana gelen arıza ve bakım ihtiyaçları için gerekli malzemeyi özelliği ve miktarı ile temin edilmesini sağlar ve arızanın giderilip Sulama Tesisinin Sulama sezonu içinde her zaman faal durumda olmasından sorumludur. 

9.      Birlik Müdürünün verdiği diğer görevleri yapar.

10.  Birlik Başkanının verdiği diğer görevleri yapar.

 

İşletme - Bakım Onarım ve Su Dağıtım Personelinin Görev Yetkileri:

1.      Birliğin Sulama sahasında bulunan tüm tesislerinde oluşacak arızada ilk müdahaleyi yapar ve ilk amiri olan İşletme ve Bakım Birimi Şefine bildirir.

2.      Sulama Tesislerinin verimli bir şekilde çalışmasından sorumludur.

3.      Sulama Tesislerinde işletme şartları ile ilgili emniyet tedbirlerini alır.

4.      Sulama Tesislerinde genel temizliğinin yaptırılmasını sağlar.

5.      Göreve çıkmadan önce kendi aracına ait taşıt formunu doldurur.

6.      Birlik tarafından kendisine tahsis edilmiş zimmetli veya zimmetsiz tüm araç, gereç, makine, teçhizatı korur ve güvenliğini sağlar.

7.      Kullandığı malzemenin günlük olarak bakım ve temizliğini yapar.

8.      Yapılan bakım ve onarım işlerini günlük olarak çalışma formuna kaydeder.

9.      Çalışma esnasında işletme şartları ile ilgili emniyet tedbirlerini alır. Gerekli yerlerde baret, Can Yeleği ve Her türlü Emniyet malzemesini takar.

10.  Çalışma esnasında herhangi bir sebeple oluşan kazaları derhal ilk amirine bildirir.

11.  Çalışma esnasında emniyet tedbirlerine uyar.

12.  Motopompların günlük bakım ve temizliğini yapar.

13.  Mekanik aksamın günlük olarak yağlanması veya yağ takviyesi yapılması gereken kısımlarına günlük bakımlarını yapar.

14.  Sulama sezonunda Su Dağıtım personelince bildirilen bir sonraki günün su ihtiyacını programlar ve yazılı olarak İşletme ve Bakım Birim Şefine bildirir.

15.  İşletme tarafından verilen vardiya saatlerinde İşletme sahasının izinsiz terk etmez ve mesai saatleri içinde uyumaz.

16.  Tesislere zarar veren kişiler hakkında tutanak tanzim eder ve Birlik Müdürüne tutanakları teslim eder

17.  Birlik mevcudunda bulunan araç, malzeme ve ekipmanların kullanımlarını kontrol eder, bakım-onarımlarını yaptırır veya yaptırılmasını sağlar. Devamlı faal durumda olmalarını sağlar

18.  Su Dağıtım Personeli Müstahsiller ile daima temas halinde olup, sulama ile ilgili şikâyetleri ve problemleri çözer veya çözümü için Birlik Müdürüne bildirir.

19.  Birliğin kendisine teslim ettiği zimmetli veya zimmetsiz demirbaş ve diğer eşyalara sahip çıkar, Birliğin tüm araç, gereç, makine teçhizat ve vasıtalarını korur gerekli zamanlarda bakımlarını yaptırır, güvenliğini sağlar.

20.  Sulama sahasında bulunan Tesislerde meydana gelen arıza ve bakım ihtiyaçları için gerekli malzemeyi özelliği ve miktarı ile temin edilmesini sağlar ve arızanın giderilip Sulama Tesisinin Sulama sezonu içinde her zaman faal durumda olmasından sorumludur.

21.  Sulama sahasını devamlı kontrol ederek sulamanın emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlar

22.  Arazide talep durumuna göre verilen suyu istek sahiplerinin arazisine sırasına göre su dağıtımını sağlar, su kayıplarının önlenerek mevcut sudan en çok faydanın sağlanması için; gece suyun boşa akmaması ve tahliye kanallarına düşmemesi bakımından gerekli önlemleri alarak adaletli bir şekilde su dağıtımını yapar.

23.  Sulama sahasını devamlı kontrol ederek sulamanın emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlar.

24.  Görev sahası içerisinde Çek kapakları ve tahliyelerin devamlı kontrolünü yapar, suyun akışını gözlemleyerek su seviyesini kontrol eder

25.  Görev sahası içinde sulama ile ilgili tesislerin daima kontrolünü yapar

26.  Birliğin diğer birimlerindeki amirleri tarafından Müstahsile dağıtılması için verilen evrakları (Tahakkuk fişi, Borç İhbarnamesi, Ödemeye çağrı mektubu v.b.) Müstahsile zaman kaybetmeden ulaştırır, Müstahsilin imzalaması gereken yerleri imzalatır ve evrakın geri getirilmesi gereken nüshalarını eksiksiz olarak zamanında geri getirir.

27.  Sorumluluk sahası içinde Birliğin çalışan iş makinesinin başında durur. Operatöre yardımcı olur.

28.  Birliğin kendisine teslim ettiği zimmetli veya zimmetsiz demirbaş ve diğer eşyalara sahip çıkar, Birliğin tüm araç, gereç, makine teçhizat ve vasıtalarını korur gerekli zamanlarda bakımlarını yaptırır, güvenliğini sağlar.

29.  Birlik Müdürünün verdiği diğer görevleri yapar.

30.  Birlik başkanının verdiği diğer görevleri yapar.

İş Makinesi Operatörlerinin ve Şoförlerin Görevleri:

1.      Her operatör ve şoför kendi araç ve İş makinesine ait faaliyet kayıtlarını tutar.

2.      Araç ve iş makinelerinin periyodik bakım zamanlarını en az bir hafta önceden Su Dağıtım Personeli Şefine bildirir.

3.      Araç ve iş makinelerinin Fenni Muayene, Egzoz Testi, Zorunlu Trafik Sigortası test ve muayenelerini bitim süresinden bir hafta önce Birlik Müdürlüğüne bildirir.

4.      Araç ve iş makinelerinin arızalanması durumunda arıza talebinde bulunur ve giderilmesi sırasında onarım çalışmalarına yardımcı olur.

5.      Her operatör ve şoför kendi araç ve iş makinesinin temizlik ve bakımından sorumludur.

6.      Birliğin tüm araç ve iş makineleri şahsi kullanımlara yasaktır.

7.      Göreve gidiş ve dönüşlerde mesafe göz önünde bulundurularak en uygun yol tercih edilir.

8.      Araç ve iş makinelerini mecburi haller dışında Birlik Başkanının tayin ettiği kişiler kullanır.

9.      Şoför ve operatörler göreve çıkmadan önce araç ve iş makinesi üzerinde bulunması gereken takım ve avadanlıkları kontrol eder, görev sahasında kullanılacak aparat ve malzemelerin alınmasını sağlar.

10.  Araç ve İş makineleri çalışmadığı zamanlarda park yerine çekilip bakımı yapılır.

11.  Araç ve iş makinelerinin kullanım ve bakım talimatına uyulur.

12.  Birlik Müdürünün verdiği diğer görevleri yapar.

13.  Birlik Başkanının verdiği diğer görevleri yapar.

 

Bekçi ’nin Görev ve Yetkileri:

1.    Birlik hizmet binasında ve makine sahasında güvenliği sağlamak.

2.     Birliğin ait her türlü alet ve ekipmanın güvenliğini sağlamak.

3.     Birlik hizmet binasını ve makineleri her türlü hırsızlara karşı korumak.

4.     Kayıp, Çalıntı ve eksiklikleri bir üst makama bildirmek.

5.     Üst makamın vereceği görev alanı ile ilgili diğer işleri yapmak.

6.    İşletme ve Bakım Şefinin, Birim Amirinin ve Birlik Müdürünün verdiği diğer görevleri yapar.

7.    Birlik Başkanının verdiği diğer görevleri yapar.

 

Hizmetli Görev ve Yetkileri:

1.    Birlik birimleri arasında çay, kahve ve meşrubat servislerini yapmak.

2.    Birliğin evrak, kırtasiye, kitap vb. dokümanlarının birimler arasındaki getirme, götürme işlerini yapmak.

3.    Üst makamın vereceği görev alanı ile ilgili diğer işleri yapmak.

4.    Birlik Hizmet Binasının genel temizliğini yapmak.

5.    İşletme ve Bakım Şefinin, Birim Amirinin ve Birlik Müdürünün verdiği diğer görevleri yapar.

6.    Birlik Başkanının verdiği diğer görevleri yapar.

 

 

 

 

Personelin Ortak Görevleri:

Birlik personelinin uymak zorunda olduğu ortak görevler:

1.      Birlik personeli mesai saatleri içinde görev sahalarında ve mesai saatleri dışında da ikamet ettiği İlçe, Belde, Köylerde Birliği temsil ettiğinden T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği’nin gerek çevresindeki imajı gerekse kimliğine zarar verecek davranışlarda bulunmayacaklardır.

2.      Birlik personeli Birlikte çalıştıkları süre içerisinde kendi iş randımanının düşmemesi ve kendisinden beklenilen hizmetleri aksatmaması için her hangi bir ek iş yapmaz.

3.      Birliğe ait alet, makine, vasıta ve binalarda umumi ahlak ve adaba aykırı davranışlarda bulunamazlar.

4.      Mesai saati içinde veya mesai saati dışında görev başında hiçbir suretle alkollü içki alınmayacaktır.

5.      Birlik personeli, Birlik tarafından kendisine verilen zimmetli veya zimmetsiz her türlü eşya ve malzemenin bakım ve korunmasından sorumludur.

6.      Motosiklet kullanan personeller Kaskını her zaman yanında bulunduracak hareket halinde takılacaktır.

7.      Motosiklet kullanan personelin kaza yapması halinde kask takmadığı için oluşacak yaralanmalardan kullanan kişi sorumlu olacaktır.

8.      T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliğinin tabi olduğu tüm Yasalara, Kanunlara, Yönetmeliklere, Birlik Çerçeve Ana Statüsüne ve diğer Mevzuatlara aykırı hareket eden ve suç sayılacak eylemlerde bulunan personele Birlik Başkanı veya Birlik Yönetim Kurulu tarafından Yürürlükteki Mevzuat ve Kanunlar uyarınca belirlenecek cezalar uygulanır.

9.      Birlik personelinin suç sayılacak bir fiil ve eylemi görüldüğünde gören personel tarafından silsileyi bozmadan amirlerine bildirecektir.  

10.  Birliğin tüm İş makinesi, araçları, teçhizat ve demirbaşları şahsi kullanımlara yasaktır.

11.   Büro içinde görev yapan personel yürürlükte olan Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uymak zorundadır.

12.  Trafik kontrollerinde kask, ehliyet, alkol, v.b. sebeplerden dolayı ceza kesilmesi durumunda sorumlusu kullanan olacaktır.

11.  Kullanıcı hatasından kaynaklanan her türlü arıza, düşme, çarpışma kaza v.b. durumlarda oluşan hasar kişi tarafından karşılanacaktır.    

 

PERSONEL POLİTİKASI:

 

Birlik Başkanı ve tarafından belirlenir. Bu politikanın tespit edilmesinde Birlik Müdürü yardım eder.

 

Personel Politikasının Geliştirilmesi ve Uygulanması     

Personel politikasının geliştirilmesinden ve uygulanmasından Birlik Meclisi, Yönetim Kurulu, Birlik Başkanı ve Birlik Müdürü müştereken sorumludur.

 

Personel Politikasının Temel İlkeleri

Kurum Personel politikasının tespit ve uygulanmasında, aşağıda belirtilen temel ilkeler esas alınır.

a) Personelin yeterlik ve yeteneğine göre çalışma yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit imkân sağlanır.

b) Personelin kişiliğine önem verilir. Maddi ve manevi haklarının korunması gözetilir.

c) Başarılı personel imkânlar nispetinde teşvik edilir, bilgi ve görgüleri artırılmaya çalışılır.

d) Yöneticilerle, personelin çalışma şevk ve hevesini artıran bir iş ortamı ile iyi beşeri münasebetler kurulması sağlanır.

e) Birlik personeli, kendisini ilgilendiren konulardan zamanında haberdar eder, görüş ve fikirlerini kolaylıkla bildirmesini sağlamak amacıyla, haberleşme usul ve kaynaklarını geliştirir.

f) T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliğince Personele, yapılan işin niteliğine uygun, rahat ve emniyetli çalışma imkânı sağlar.

 

SORUMLULUKLAR:

 

1.      Personelin, iş sahipleriyle ilişkilerinde, dürüstlük ve vakardan ayrılamamak şartıyla sürat, kolaylık ve nezaketle hizmet görmesi ve vatandaşlara eşit işlem yapması görevi gereğidir.

2.      Personel, Birlik Yönetim Kurulunca belirtilen çalışma saatleri içinde görevinin başında bulunur ve çalışmasının tümünü işine hasreder.

3.      Personel, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içinde ve dışında davranışlarıyla göstermek zorundadır.

4.      Personelin işbirliği içinde çalışması esastır.

5.      Amir durumunda olan Birim amirleri birliğin kuruluş ve hizmet birimlerinde Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, ünitesindeki personeli yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur.

6.      Amir, ünitesindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranış, Amirlik yetkisini Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen esasları içinde kullanır.

7.      Amir ünitesindeki personel Kanunlara aykırı emir veremez ve hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

8.      Personel Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinde amirlerine karşı sorumludur.

9.      Birlik personeli görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Kurum malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

10.  Kişilerin, Kamu hukukunda tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan ötürü, bu görevlerini yerine getiren personel aleyhine değil Başkanlık aleyhine dava açarlar.

11.  Birlik Personeli görevleri ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar. Hususi işlerinde kullanamazlar.

12.  Herhangi bir nedenle görevi sona eren personel, yerine atanan veya ünite amiri tarafından görevlendirilen personel; yerine atanan veya ünite amiri tarafından görevlendirilen personele kendisine verilmiş bulunan ve saklamaktan sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerleri, resmi belgeleri, araç, gereç ve diğer malzemeleri devir ve teslim etmedikçe görevinden ayrılmaz.

13.  Devir ve teslim işlemini yapmadan ayrılanların zimmetlerindeki diğer belge, araç, gereç ve diğer malzemeler ünite amirlerince kurulacak bir komisyonca tutanakla tespit edilir. Bu işle görevlendirilecek personele teslim olunur.

 

GENEL HAKLAR VE UYGULAMALAR:

 

1.      Birlik personeli 4857 İş Kanunu Hükümlerine göre çalıştırılır.

 

 

2.Birlik işe alma işlemlerini yürürlükte bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi     Alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında ki yönetmelik uygulanır.

2.      Kanunlar ve bu Yönetmelikte sayılan haller dışında personelin görevine son verilmez. Aylık ve başka hakları elinden alınmaz.

3.      Birlik personelinin, özel Kanununda yazılı belirli şartlar içinde emeklilik hakları vardır.

4.      Personel bağlı bulunduğu birim amirine yazılı olarak haber vermek suretiyle bu yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak görevinden çekilme hakkına sahiptir.

5.      Personel bu 4857 İş Kanunda belirtilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptir.

6.      Personel kurumla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat;  amirleri veya Kurum tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açma hakkına sahiptir.

7.      Müracaat ve şikâyetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir.

 

Personele Yapılacak İkramiye, Zam ve Maaş Ödemeleri Uygulanacak esaslar: 

1.         Birlik Personelin maaşları her ayın 15’ inde peşin ödenir

2.         Birlik Personelinin maaşlarına Yapılacak zamlar Bir Meclisinde Belirlenen Oranda verilir.  Meclis Bu yetkisini Birlik Başkanına Devredebilir.

3.         Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilecek personele fazla çalışma yaptırılabilir. Yapılacak fazla çalışma ücreti ve fazla mesainin yaptırılması ile ilgili diğer hususlar iş kanunu hükümlerine ve Bakanlar Kurulu kararlarına göre ödenir.

4.         Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre ödenir.

5.          Birlik 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabidir.

6.         İşçinin ölümü halinde kanuni mirasçılarına ödemeler yapılır.

7.         İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölüm halinde kanuni mirasçılarına ölüm yardımı yapılır.

8.         İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının gerektirdiği koruyucu giyim eşyası ve malzemesine ilişkin uygulama mahfuz kalmak kaydıyla işçilere yılda bir defa giyim yardımı yapılır.

9.          Bir işyerinde aynı nitelikte işlerde ve eşit verimle çalışan kadın ve erkek işçilere sadece cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret verilemez.

10.     Hizmet akitlerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve kanundan doğan para ve parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerin tam olarak ödenmesi zorunludur.

11.     6772 Sayılı Kanun Kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak yıllık ilave tediyelerin Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tarihlerde işçilere ödenir.

12.     Sürekli olarak görev yapan işçilere yapılan ilave tediyelerden ayrı olarak her yılın birinci ve altıncı aylarında olmak üzere iki defa birer maaş kadar ikramiye verilir.

13.     Doğum Yardımı: Kendisi doğum yapan kadın işçiye veya eşi doğum yapan erkek işçiye her doğum için 300,00 TL doğum yardımı ödenir.

14.     Sosyal Yardım: İşçilere her ay için 50,00 TL/Ay,  sosyal yardım ödenir.

                    Sosyal yardımlar, işyerinde Toplu İş Sözleşmesi (TİS)  yapılmış olması halinde,                                                                                                     .                   TİS hükümleri uygulanır. Aksi halde belirtilen sosyal yardımlar ödenir.

15.Sürekli olarak görev yapan işçilere verilebilecek evlenme, ölüm ve yemek yardımı gibi diğer sosyal yardımlar Birlik Yönetim Kurulunun alacağı karar sonrasında belirlenen oranlarda ödenir.

 

 

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ  :

1.         İşyeri ve işyeri eklentileri ile işçilerin fiilen görev yaptıkları yerlerde işçilerin yasak hal ve hareketlerine uygulanan cezalara DİSİPLİN CEZALARI denir.

2.         Nevileri itibariyle disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller cetvelde gösterilmiştir. (Ek-1)

3.         Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin veya davranışın 1 yıl içerisinde tekrarlanması halinde; her tekrar için ceza cetvelinde o fiilin karşılığı olarak öngörülen cezanın bir sonraki derece ağır olanı uygulanacaktır.

4.         Disiplin cezaları, yetkili amirlerce onandığı tarihten itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.

 

 

PERSONELİN İŞE  ALINMASI VE AYRILMASI 

             İşe Alınma Usulleri ve Atama

           Madde 9-  a)  İşe Alma: Birlik Personel Teşkilat Şeması esas alınmak üzere,  birlik meclis kararıyla belirlenen,  sayı ve pozisyonlar,  çalışma usulleri, daimi ve geçici durumları da belirtilmek ve bütçe de yeterli ödeneği bulunmak şartı ile yapılacak ilan üzerine, başvuranlar arasında yapılacak sınav sonucu atama yapılmak suretiyle işe alma gerçekleştirilir. Bu işlemler birlik başkanının onayı ile başlar ve sonuçlandırılır.

                   b) İlanın yapılması ve ilanda bulunması gereken şartlar: Personel alım ilanları, birlik ilan panosu, belediye yayın araçları ve varsa birliğin web sayfasında ilan edilir. İlanlar belirtilen hususların bir veya birkaçı ile yapılarak, gerekli tutanaklar düzenlenir. İlanda işe almada aranacak şartlar, aranılacak belgeler, birliğin adı adresi, başvuru yeri ve sınav tarihi gibi bilgilere yer verilir.

                   c) Sınav Yapılma Şekli ve Sınav Komisyonu: Sınavlar yazılı veya sözlü yapılabilir. Sınav Komisyonu birlik başkanı tarafından görevlendirilecek, biri başkan en az üç, en fazla beş kişiden oluşur

      d)   Birlik:  “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi değildir.

e) İşe Almada Aranacak Şartlar: İşe almada aranacak genel ve özel şartla aşağıya çıkarılmıştır.

             1- T.C. Vatandaşı olmak,

            2- 18 yaşını bitirmiş olmak,

            3- Yapılacak iş için bu yönetmelik de belirtilen öğrenim şartlarını taşımış olmak,

            4- Affa uğramış olsalar dahi, devletin güvenliğine karşı suçlar,  anayasal düzene karşı suçlar, terör suçları,  zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak,

            5- Askerliğini yapmış veya askerlikle ilişiği bulunmamak,

            6- Görevini devamlı yapmasına engel olacak, akıl hastalığı veya vücut noksanlığı bulunmamak,

            7- Birlik tarafından belirlenecek özel şartlar

a)      İşe Alınacaklarda Aranacak Belgeler:  

1-       Başvuru Formu (Birlik tarafından hazırlanacak)  

2-      Nüfus kayıt örneği.

3-      Yerleşim yeri belgesi

4-      Öğrenim belgesi

5-      Sağlık raporu

6-      Askerlik belgesi

7-      Adli sicil kaydı

 

a)Atama: Birlik Personeli,  birlik başkanı tarafından atanır. Ancak, meclis üyeleri personel olarak çalıştırılamaz.  Birlik müdürü ve birim sorumluluklarına yapılan atamalar,  ilk toplantıda birlik meclisinin bilgisine sunulur.

 

b)İşten Ayrılma: Belirli Süreli İş Sözleşmesi ile çalışan personel, sözleşme süresinin bitiminde İşten ayrılır. Ancak, mevsim şartları veya bazı sebeplerden dolayı işin uzaması durumunda, bu süre kadar iş sözleşmesi uzatılabilir. Bu durumda iş sözleşmesi Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi durumuna dönüşmez. Mevsim dolayısıyla veya sulamanın erken tamamlanması durumunda, Belirli Süreli İşsizleşmesi ile çalışan personelin sözleşmesi, belirlenen süreden daha erken işveren tarafından sonlandırılabilir. Bu durumda işçi her hangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

d)İşten Çıkarma: Birliğin plan ve programları doğrultusunda, işçinin yaptığı işin gerekliliğinin kalmadığı durumlarında, 4857 sayılı İş Kanununun 17 inci maddesindeki ihbar önellerine uyulmak şartıyla, işveren tarafından belirli veya belirsiz iş sözleşmeleri fesih edilebilir. İşverenin 4857 sayılı yasanın 25 inci maddesindeki hakları saklıdır.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, durumunu önceden bildirmek kaydı ile işten ayrılabilir.

 

 

 

 

 

Yürütme:

Bu Yönetmelik Birlik Başkanı Tarafında yürütülür.

Yürürlük

Bu yönetmelik, T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliğinin  30/11/2012 tarih ve 10 sayılı meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

     

     Mehmet Ünal ŞAHİN                  Sebahattin AKÇA                       Mehmet KÜPLÜ

            Birlik Başkanı                                Kâtip Üye                                     Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
EK-1
DİSİPLİN CEZA CETVELİ

 

Sıra No

Cezayı gerektiren haller

Ceza bölümleri

1. bölüm

2. bölüm

3. bölüm

4. bölüm

1-

a) Bir ay içinde mazeretsiz olarak 1 saat işe geç gelmek.

Uyarma

½ yevmiye

 

1  yevmiye

2 yevmiye

 

b) Bir ay içinde izinsiz ve mazeretsiz olarak 1 saat işyerini terk etmek.

Uyarma

1/2 yevmiye

1   yevmiye

3 yevmiye

 

c) Bir ay içinde izinsiz ve mazeretsiz olarak işi 1 saat önceden  paydos etmek.

Uyarma

1/2 yevmiye

1   yevmiye

2 yevmiye

2

Mazeretsiz olarak ayda 1 işgünü işe gelmemek.

1 yevmiye

2 yevmiye

3 yevmiye

İşten çıkarma

3-

a) İzinsiz ve mazeretsiz olarak ayda herhangi bir tatil gününü takip eden  1 işgünü  işe gelmemek

1 yevmiye

2 yevmiye

3 yevmiye

İşten çıkarma

 

b) İzinsiz ve mazeretsiz olarak l ayda tatil gününü  takip eden iş günlerinde 2 defa işe  gelmemek

2 yevmiye

3 yevmiye

İşten çıkarma

----------

4-

İzinsiz ve mazeretsiz olarak 2 işgünü üst üste işe gelmemek.

2 yevmiye

3 yevmiye

İşten çıkarma

----------

5-

İzinsiz ve mazeretsiz olarak 1 ayda 3 işgünü işe gelmeme

İşten çıkarma

----------

----------

----------

6-

Kendisini hasta göstererek 1 ayda iki kez viziteye çıkmasına rağmen   (ilaç almak hariç ) doktordan raporu getirmemek, iş saatlerinde ziyarete gitmek, misafir ağırlamak

Uyarma

1yevmiye

2 yevmiye

İşten çıkarma

7-

İşe alkol veya uyuşturucu almış olarak gelmek, işyerinde veya işbaşında alkol veya uyuşturucu almak, işyeri    aracını alkollü kullanmak.

İşten Çıkarma

----------

----------

----------

8-

İş saatinde yapması gereken işi yapmamak ve özel işle uğraşmak

İhtar

1 yevmiye

2 yevmiye

İşten çıkarma

 

 

 

9-

 

İş saatlerinde işyerine ait malzeme, alet, araç ve personelle  özel işini yapmak, yetkisi dışında başka iş yapmak,

 

1 yevmiye

 

2 yevmiye

 

3 yevmiye

İşten çıkarma

10-

İş saatlerinde arkadaşlarını gereksiz yere meşgul etmek, kaba davranmak, şarkı , türkü söylemek, bağırarak konuşmak, uyumak, işini yapanlara veya amirlerine  zorluk  çıkartmak

Uyarma

1 yevmiye

2 yevmiye

İşten çıkarma

11-

İşyerinde ve iş saatinde amirlerine hakaret etmek

2 yevmiye

İşten çıkarma

----------

----------

12-

Amirlerine, çalışma arkadaşlarına ve iş sahipleri ile  çalışanlarına tecavüz etmek, tecavüze kalkmak, veya tehdit etmek

İşten çıkarma

----------

----------

----------

13-

İşçileri işverene karşı kışkırtmak

1 yevmiye

2 yevmiye

İşten çıkarma

----------

14-

a) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamak, çalıştığı işyeri ile işyerinde bulunanların güvenlik ve sağlıklarını tehlikeye sokmak,

İşten çıkarma

----------

----------

----------

 

b) İşyerinde kavga etmek veya kavgaya sebep olmak

2 yevmiye

İşten çıkarma

----------

----------

15-

Rüşvet almak - vermek ve aracılık etmek, işverenin ve çalıştığı işyerinin sırlarını açıklamak, hırsızlık yapmak, işyerinde kumar oymak, oynatmak

İşten çıkarma

------------

------------

--------------

16-

Görevi ile  ilgili işleri yapmamak, emirleri dinlememek, yapması gereken işleri yapmış gibi göstermek ve görevi ihmal etmek

2 yevmiye

İşten çıkarma

 

------------

------------

17-

İşyeri alet, araç ve  malzemesini hor kullanmak, bakımını yapmamak, hasara uğramasına sebep olmak

2 yevmiye

3 yevmiye

İşten çıkarma

 

------------

 

a)  İhmali halinde

2 yevmiye

.

İşten çıkarma

 

------------

------------

 

b) Ağır ihmal veya kasıt halinde

 

İşten çıkarma

------------

------------

------------

18-

Yapması gereken işte, amirinin ikazına rağmen direnmek.

2 yevmiye

3 yevmiye

 

İşten çıkarma

 

------------

 

19-

 

İşe gelmeyen başka işçinin yerine imza atarak onu gelmiş gibi göstermek

 

2 yevmiye

 

İşten çıkarma

 

 

 

------------

 

 

------------

20-

Amirleri, iş arkadaşları, iş sahipleri ile bunların çalışanları hakkında ağır ithamlarda bulunmak, bunlar hakkında yalan ve iftirada bulunmak

2 yevmiye

İşten çıkarma

 

------------

------------

21-

Görevi ile ilgili olarak ilişkide bulunduğu kişi veya kuruluşlardan yardım veya ödünç para almak

1 yevmiye

2 yevmiye

İşten çıkarma

------------

22-

İşyerindeki şahısların tehlikeye maruz kalmaları  halinde gereken yardımı yapmamak

İşten çıkarma

------------

------------

------------

23-

İşyeri malzeme ve araçlarının tehlikeye maruz kalmaları halinde yardım etmemek

1 yevmiye tutarında ceza kes.

2 yevmiye

İşten çıkarma

------------

24

İşyerine   sakallı gelmek

1 yevmiye

2 yevmiye

İşten çıkarma

------------

25-

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yangın çıkmasına sebep olmak, Sabotaj yapmak, teşebbüs etmek veya başkalarını teşvik  etmek

İşten çıkarma

------------

------------

------------

26

Kılık kıyafetine dikkat etmemek

Uyarma

1 yevmiye

2 yevmiye

3 yevmiye

27-

Ayrıca, işçinin 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 25. maddesindeki hususlara uymaması durumunda, işverenin hakları saklıdır.