BÜTÇE-MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

          Amaç

          Madde 1 — Bu yönetmeliğin amacı, T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği’nin; gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir.

          Dayanak

          Madde 2 — Bu Yönetmelik, 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasının (ç) bendinde ifade olunan, bakanlıkça onaylı T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği Ana Statüsü’nün 60 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

          Tanımlar

          Madde 3 — Bu yönetmelikte geçen;

          Kanun: 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu,

          Bakanlık: DSİ’nin bağlı bulunduğu bakanlığı,

          Genel Müdürlük: DSİ Genel Müdürlüğünü

          Bölge Müdürlüğü: DSİ 25 incı Bölge Müdürlüğünü

          Ana Statü: T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği Ana Statüsünü,

          Muayene Raporu: DSİ ve birlik yetkililerinden oluşan heyetin hazırladığı                                       raporu,

          Birlik: T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliğini,

          Meclis: T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği Meclisini,

          Yönetim kurulu: T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği Yönetim Kurulunu,

          Denetim Kurulu: T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği Denetim Kurulunu,

          Başkan: T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği Başkanını,

          Harcama Yetkilisi: T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği Başkanını,

         İdari ve Mali İşler Birimi: T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği İdari ve Mali İşler Birimini,

          Sayman: İdari ve Mali İşlerden sorumlu kişiyi,

          Bütçe: T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği Bütçesini,

          Hesap dönemi: Takvim yılını,

          Mali yıl: Takvim yılını,

          İfade  eder.

 

          Temel kavramlar

          Madde 4 — Muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan kavramlar aşağıda açıklanmıştır. Birlik bütçe ve muhasebe işlemleri bu esaslara göre yürütülür:

          a) Sosyal sorumluluk: Bütçe ve muhasebe sisteminin kurulmasında, muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde, mali tabloların düzenlenmesinde ve sunulmasında ve bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması esastır.

          b) Kişilik: Bütçe ve muhasebe işlemleri, muhasebe birimince birlik tüzel kişiliği adına yürütülür. Ancak ihtiyaç ve gerekli görülmesi halinde; Yönetim Kurulu kararı ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden Hizmet alınması suretiyle de birlik tüzel kişiliği adına yürütülür.

          c) Süreklilik: Faaliyetlerin herhangi bir zaman sınırlamasına tabi olmaksızın sürdürüleceğini ifade eder.

          d) Dönemsellik: Süreklilik içeren birlik faaliyetlerinin, belirli dönemlerde raporlanması ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması gereğini ifade eder.

          Mali tablolar, tahakkuk esasına göre hazırlanır. Bu esasa göre tahsilat veya ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, gelir ve giderler gerçekleştiğinde muhasebe kayıtlarına alınır ve ilgili oldukları dönemin mali tablolarına yansıtılır.

          e) Parayla ölçülme: Ekonomik olaylar ve işlemler muhasebe kayıtlarına ortak bir ölçü olarak ulusal para birimi ile yansıtılır.

          f) Maliyet esası: Para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan kalemler hariç, edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bunların maliyet bedelleri esas alınır.

          g) Tarafsızlık ve belgelendirme: Muhasebe kayıtlarının gerçek durumunu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş, belgelere dayandırılması ve bu kayıtların oluşturulmasında esas alınacak yöntemin belirlenmesinde, tarafsız ve ön yargısız hareket edilmesi esastır.

          h) Tutarlılık: Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, bütçe ve mali tabloların ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilirliğinin sağlanması bakımından, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder.

          Tutarlılık ilkesi benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenlerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tekdüzeni öngörür. Geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda, uygulanan muhasebe politikaları değiştirilebilir.

          i) Tam açıklama: Düzenlenen mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak olanların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olması esastır.

          j) Özün önceliği: İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında, biçimlerden çok özleri esas alınır.

          k) Önemlilik: Muhasebede, bir hesap kaleminin veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olması esastır.

         

          Mali tablolar ile bütçe ilke ve teknikleri

          Madde 5 — Muhasebede mali tablolar ile bütçe ilkelerinin uygulaması aşağıda açıklanmıştır:

          a) Birliğin faaliyetlerine ilişkin işlemleri, tahakkuk esasına dayalı olarak gelir ve gider hesaplarında izlenir.

          b) Gelir ve gider hesapları, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri gereği, tahakkuk eden her türlü gelir ve giderin kaydına mahsustur.

          c) Gerçekleşmemiş gelirler ile giderler, gerçekleşmiş gibi ya da, gerçekleşen gelirler ile giderler, gerçek tutarından farklı gösterilemez. Belli bir dönem ya da dönemlerin gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, dönem ya da dönemlerin başında ve sonunda hesap kesimi işlemleri yapılır.

          d) Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip gelir ve giderler, meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilir, ancak normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilir.

 

          Bilanço ilkeleri

          Madde 6 — Birliğin bilançosu, bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanıp sunulur.

          Bilanço ilkelerinin amacı; birliğin tasarrufundaki kaynaklar ile bunlarla elde edilen varlıklar ve yapılan hizmetlere ilişkin işlemlerin muhasebe kayıtlarının yapılması, hesaplara aktarılması, mali tabloların hazırlanması ve raporlanması yoluyla, belli bir tarihte birliğin mali durumunu saydam ve gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır.

 

          Varlıklara ilişkin ilkeler

          Madde 7 — Bilanço varlıklarına ilişkin ilkeler:

          b) Bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde, paraya dönüştürülebilecek veya kullanılarak tüketilecek varlık ve alacaklar, bilançoda dönen varlıklar ana hesap grubu içinde gösterilir.

          c) Bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde, paraya dönüşemeyecek ve hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılacak varlık ve alacaklar, bilançoda duran varlıklar ana hesap grubu içinde gösterilir. Dönem sonunda, vadeleri bir yılın altında kalanlar bu grupta yer alan hesaplardan dönen varlıklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.

          d) Dönem sonu bilanço gününde varlık hesaplarında kayıtlı olup, yabancı para cinsinden takip edilen tutarlar, işlem bazında veya günlük olarak değerlenmemişse, değerlemeye tabi tutulur.

          e) Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile, cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek dönemlerde tahsil edilebilecek olan gelirler muhasebeleştirilir ve bilançoda gösterilir.

          f) Tutarları net olarak hesaplanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk kaydı yapılmaz.

          g) Mal ve hizmet karşılığı teminat veya depozito olarak verilen ön ödemeler, varlıklar içinde gösterilir.

 

         

Yükümlülüklere ilişkin ilkeler

          Madde 8 — Bilanço yükümlülüklerine ilişkin ilkeler:

          a) Yükümlülükler vade yapılarına göre kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap gruplarına ayrılır.

          b) Bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelecek olan yükümlülükler, bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu içinde gösterilir.

          c) Vadesi bir yılı veya normal faaliyet dönemini aşan borçlar bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu içinde gösterilir. Dönem sonunda bu grupta yer alan borçlardan, vadeleri bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubundaki hesaplara aktarılır.

          d) Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler, tahakkuk tarihinde kaydedilir ve bilançoda gösterilir.

          e) Bilinen ve tutarları tahmin ve hesap edilebilen bütün yükümlülükler kaydedilir ve bilançoda gösterilir.

          f) Dönem sonunda yükümlülük hesaplarında kayıtlı olup, yabancı para cinsinden takip ve ödemesi yapılan tutarlar, işlem bazında veya günlük olarak değerlenmemişse, değerlemeye tabi tutulur ve raporlama tarihindeki gerçek değerleri ile mali raporlarda gösterilir.

          g) Mal ve hizmet karşılığı teminat veya depozito olarak alınan ön tahsilatlar yükümlülükler içinde gösterilir.

 

          Öz kaynaklara ilişkin ilkeler

          Madde 9 — Öz kaynaklara ilişkin ilkeler:

          a) Öz kaynak, varlıklar ile yabancı kaynaklar arasındaki farktır.

          b) İlk açılış bilançosuna dahil edilememiş bulunan varlıklar, envanteri yapıldıkça ilgili varlık hesabına ve net değere ilave edilir.

          c) Faaliyet hesaplarının raporlama dönemi faaliyet sonucu ile önceki yıl/yıllar faaliyet sonuçları bu grupta yer alır.

 

          Yardımcı hesaplara ilişkin ilkeler

          Madde 10 — Yardımcı hesaplara ilişkin ilkeler:

          a) Varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının dışında, muhasebenin sadece bilgi verme ve izleme görevi yüklediği işlemler, birliğin muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemleri ile gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülükleri izlemek üzere yardımcı hesaplar kullanılır.

          b) Yardımcı hesaplar, birbiri ile karşılıklı borç ve alacak çalışan hesaplardan oluşur. Bu hesaplar mizan ve bilançoda, diğer hesap gruplarının altında ayrı bir bölümde gösterilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bütçe

          Bütçe

          Madde 11 — Birliğin çalışma programına uygun olarak hazırlanan bütçe, birliğin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir, gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Bütçe; birliğin, plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve Bölge Müdürünün onayından sonra uygulanır.

 

         

 

Bütçenin bölümleri

          Madde 12 — Bütçe, gelir ve gider olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Birliğin gelir ve gider bütçeleri bu Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci maddelerinde belirtilen kalemler esas alınarak, oluşturulacak bölümlere göre düzenlenir. Bütçeye, ayrıntılı harcama programı ve finansman programı eklenir.

          Bütçe tasarısına ve bütçeye mevzuata aykırı hükümler konulamaz. Yılsonunda, muayene raporuna göre tespit edilip,  harcanmayan ödenek, ertesi yıl bütçesine devir eder.

          Harcanmayıp kalan diğer ödenekler ise iptal edilir.

          Bütçenin harcama yetkilisi birlik başkanıdır.

          Gider ve Gelir Bütçelerinde analitik bütçe kodları geçerlidir.

            Gider bütçesi

Madde 13 — Birlik bütçesi, aşağıda belirtilen ekonomik sınıflandırma bölümlerinden oluşur. Birliğin ekonomik ve mali anlamda çeşitlerini gösteren ekonomik sınıflandırma, dört düzeyden oluşur ve tüm düzeyler iki haneli rakamlarla kodlanır. Gelir ve Gider Bütçesinin birinci düzeyleri  (01) olarak kabul edilmiştir.

 

İkinci düzey ekonomik kodlar

 

PERSONEL GİDERLERİ

HARCIRAH VE HUZUR HAKKI GİDERLERİ

İŞLETME GİDERLERİ

BAKIM ONARIM GİDERLERİ

YATIRIM VE PROJE GİDERLERİ

MENKUL, GAYRİMENKUL MAL, MALZEME, EKİPMAN VE TEÇHİZAT ALIMI

DİĞER GİDERLER

MECLİS KARARLARI, İLAMLAR VE SÖZLEŞMELERE DAYANAN GİD.

BORÇLANMA VE GERİ ÖDEMELER

YEDEK ÖDENEKLER      

 

Birlik gider bütçesinin, ikinci ve dördüncü düzey ekonomik kodları ve giderlere ilişkin ayrıntılı harcama kalemleri aşağıya çıkarılmıştır. 

 

PERSONEL GİDERLERİ

- Birlik Müdürü ücreti

- Birlik Saymanı Ücreti

- Mühendis Ücreti

- Tekniker Ücreti

- Teknisyen Ücreti

- İş Makinesi Operatör Ücreti

- Su Dağıtım İşçisi Ücreti

- İşçi, Bekçi, Hizmetli Ücreti

- Diğer Personel Giderleri’nden oluşur.

 

 

HARCIRAH VE HUZUR HAKKI GİDERLERİ

- Yurt içi geçici görev yolluğu

- Yurt dışı geçici görev yolluğu

- Birlik Başkanı Huzur Hakkı

- Yönetim Kurulu Üyeleri Huzur Hakkı

- Denetim Kurulu Üyeleri Huzur Hakkı’ndan oluşur.

 

İŞLETME GİDERLERİ

- Akaryakıt Giderleri

- Pompaj Enerji Giderleri

- Telefon, Telsiz, Araç Takip Sistemi ve Bunlarla İlgili giderler

- Hizmet Aracı, İş Makinesi, Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri

- Hizmet Aracı, İş Makinesi, Hizmet Binası Sigorta Giderleri.

- Hizmet Alımı Giderleri’nden oluşur.

 

BAKIM ONARIM GİDERLERİ

- Muayene Raporuna Göre Yapılacak Bakım Onarım Giderleri

- Ortak Tesislere DSİ tarafından yapılan bakım Onarım Gideri

- Ortak Tesislere, Protokol ile Yapılacak Bakım Onarım Giderleri

- Diğer Sulama Tesisi ve Hizmet Binası Bakım Onarım Giderleri’nden oluşur.

 

YATIRIM VE PROJE GİDERLERİ

- Rehabilitasyon Projesi Katılım Payı Giderleri

- Diğer Yatırım ve Proje Giderleri

        - Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Yapılan Ortak Hizmetler ve Diğer Proje Giderleri’nden oluşur.

 

MENKUL, GAYRİMENKUL MAL, MALZEME, EKİPMAN VE TEÇHİZAT ALIMLARI

     Menkul Malzeme Ekipman ve Teçhizat Alımları

- İş Makinesi Alımı

- Hizmet Aracı Alımı

- Makine Teçhizat Alımı

- Büro ve İşyerleri Mal ve Malzeme Alımları

     Gayrı menkul alımları

- Gayrimenkul Alımları’ndan oluşur.

 

DİĞER GİDERLER

- (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumu İşveren Primleri Gideri

- İhbar ve Kıdem Tazminatı

- Avukatlık, Danışmanlık ve Denetim Giderleri

- Dava takip ve İcra Giderleri

- Gelirlerin Takip ve Tahsili için Yapılan Giderler

- Eğitim ve Kurslara Katılma Giderleri

- Elektrik, Su, Isınma, Temizlik Giderleri

- Büro Sarf Malzemesi Alımları

- Vergi, Harç ve Benzeri Giderler

- Hizmet Binası Kira Giderleri

- İş Makinesi Hizmet Aracı Kiralama Giderleri

- Bilgisayar Yazılım, Hizmet Alımı ve Yıllık İşletim Giderleri

- Diğer Mal malzeme ve Hizmet Alımları

- Temsil, Tören, Tanıtım ve Ağırlama Giderleri’nden oluşur.

MECLİS KARARI, İLAM VE SÖZLEŞMELERE DAYANAN GİDERLER VE BORÇLAR

- Birlik Meclis Kararı Gereğince ödenecek Giderler

- İlam ve Sözleşmelere Dayanan Borçlar ve Giderler

- Yatırım Bedeli Geri Ödemesi

- Borçlanmaya ilişkin Faiz, diğer ücretler ve sigorta Giderleri’nden oluşur.

YEDEK ÖDENEKLER

- Personel Yedek Ödeneği

- Yedek Ödenek’ten oluşur.

          Gelir bütçesi

          Madde 14 — Birliğin gelir bütçesi, aşağıda belirtilen ekonomik sınıflandırma bölümlerine göre dört düzeyden oluşur ve tüm düzeyler iki haneli rakamlarla kodlanır.  

         

                   İkinci düzey ekonomik kodlar

 

          KATILIM PAYLARI

          HİZMET GELİRLERİ

          MAL SATIŞ VE KİRA GELİRLERİ

          FAİZ GELİRLERİ

          PARA CEZALARI

          BAĞIŞ VE YARDIMLAR

          DİĞER GELİRLER

          RED VE İADELER

           Birlik gelir bütçesinin, ikinci ve dördüncü düzey ekonomik kodları ve gelirlerin ekonomik ayrıntıları aşağıya çıkarılmıştır. 

 

KATILIM PAYLARI

- Üye Katılım Payı

- Rehabilitasyon Projesi Katılım Payı

- Çiftçilerden Tahsil Edilecek Geri Ödeme Katılım Payı

- Baraj, Bekçilik Hizmetleri Katılım Payı’ndan oluşur.

 

HİZMET GELİRLERİ

- Su Kullanım Hizmet Gelirleri’nden oluşur.

 

MAL SATIŞ VE KİRA GELİRLERİ

    Satış Gelirleri

- Gayrimenkul Satış Gelirleri

- Menkul Mal Satış Gelirleri

    Kira Gelirleri

- Gayrimenkul Kira Gelirleri

- İş Makinesi ve Araç Kira Gelirleri’nden oluşur.

 

FAİZ GELİRLERİ

- Mevduat Faiz Gelirleri

- Diğer Faiz Gelirleri’nden oluşur.

 

PARA CEZALARI

- İdari Para Cezaları Gelirleri

- Zamanında Ödenmeyen Gelirlerden Alınan Para Cezaları’ndan oluşur.

 

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

- Şartlı Bağışlar

- Şartsız Bağışlardan oluşur.

DİĞER GELİRLER

- Diğer Gelirler

 

RED VE İADELER

- Yersiz Tahsil edilen ve İade edilen gelirler

- Terkin Edilen Gelirlerden oluşur.

 

           Gider tahmini

          Madde 15 — Bütçenin gider kısmı, bir önceki yıl giderleri ile bütçenin uygulanacağı mali yıl içinde yapılması düşünülen işler esas alınarak yapılır.

           Personel giderleri için ayrılacak ödenek, bütçenin gider kısmının yüzde otuzu oranında ve bakım onarım için konulacak ödenek, ana statü ve muayene raporuna göre tespit edilecektir.

 

          Gelir tahmini

          Madde 16 — Bütçenin gelir tahmini, önceki yıl gelirleri esas alınarak,     bütçenin hazırlandığı zamana kadar gerçekleşen ve yılsonu itibariyle gerçekleşeceği tahmin edilen gelirler ile bütçenin uygulanacağı yıl ile tahakkuk ettirildiği yıl içinde tahsil edilemeyen ve sonraki yıllara devreden alacaklardan, cari yıl içinde tahsili tahmin edilen gelirler dikkate alınarak yapılır.   

 

          Gelirlerin dayanakları

          Madde 17 —  6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ve Ana Statü ile belirlenen gelirler ile birlik meclis kararıyla belirlenen hizmetlere ilişkin tarifeler ve katılım payları birliğin gelir dayanaklarını oluşturur.

 

          Gelirlerin toplanması sorumluluğu

          Madde 18 — Birlik gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil iş ve işlemlerinden sorumlu olanlar, bu işlemlerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumludur.

 

          Bağış ve yardımlar

          Madde 19 —  Birliğe yapılan her türlü bağış ve yardımlar, bütçeye gelir kaydedilir. Nakdi olmayan bağış ve yardımlar ilgili mevzuatına göre değerlendirmeye tabi tutulur ve kayıt altına alınır.

          Üyelerinin yararına kullanılmak üzere yapılan şartlı bağış ve yardımlar ile dış finansman kaynağından sağlananlar, Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bütçedeki bağış ve yardımlar kısmına gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere, yine bütçedeki bağış ve yardımlar kısmına ödenek kaydedilir. Bu ödenekten amaç dışında başka bir harcama kalemine, aktarma yapılamaz.

          Bu ödeneklerden malî yılsonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın amacı gerçekleşinceye kadar, ertesi yıl bütçesine devir olunarak, ödenek kaydedilir. Ancak, bu ödeneklerden, tahsis amacı gerçekleştirilmiş olanlardan kalan tutarlar, tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanlar ile yılı bütçesinde belirlenen tutarı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan ödenekleri iptal etmeye meclis yetkilidir.

          Bağış ve yardımlar, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenildiği takdirde, bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. Şartlı bağış ve yardımın zamanında kullanılmaması nedeniyle doğacak zararlar ile amaç dışı kullanım nedeniyle yapılan harcamaların sorumluluğu tespit edilenlere ödettirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bütçenin Hazırlanması ve Kabulü

 

          Bütçenin hazırlanması

          Madde 20 —Birlik Başkanı, her yılın Ekim ayının 1 inci gününden önce, bu yönetmelikte belirtilen ilke, usul ve esaslara uygun olarak, bütçe tasarısını hazırlayarak, yönetim kuruluna sunar.

          Yönetim kurulu, bütçeyi inceleyerek, görüşüyle birlikte, Kasım toplantısında meclise yazılı olarak sunar.

 

          Bütçenin yönetim kurulunda görüşülmesi

          Madde 21 — Birlik yönetim kurulu, kendisine sunulan hazırlık bütçesini inceler ve aynen veya gerekli değişikleri yaparak kabul eder.

           Bütçe tasarısı, Kasım ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere, birlik başkanı tarafından meclise sunulur.

 

          Bütçenin meclis de kabulü ve onaylanması

          Madde 22 — Meclis, bütçe tasarısını kasım toplantısında, bütçe kararnamesini madde madde, gelir ve gider bütçesini bölüm bölüm görüşerek, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak meclis, bütçe denkliğini bozacak şekilde gider artırıcı veya gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz.

          Birlik meclisince kabul edilen bütçe, Bölge Müdürü tarafından onayladıktan sonra yürürlüğe girer. Bölge Müdürü tarafından onaylanmayan bütçe yürürlüğe girip uygulanmaz, bu şekilde bütçe uygulaması yapan harcama yetkilisi şahsen sorumlu olur.

         

          Bütçe tasarısı ve bütçeyi oluşturan cetveller

          Madde 23 — Bütçe tasarısı metninde;

a)      Gider Bütçe Fişleri,

b)     Gelir Bütçe Fişleri,

          c)  Gider Bütçesi Cetveli,

          ç)  Gelir Bütçesi Cetveli,

          d) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması cetveli,

          e) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması cetveli,

          f)  İzleyen iki yıl, Gelir ve Gider Bütçe Cetvelleri,

          g) Verilen hizmetler ile üyelerden alınacak katılım paylarını gösterir tarifeler,

          h) Bütçe yılına ait ve o yılın gelir ve giderlerini ilgilendiren diğer hükümler yer alır.

 

          Bütçeyi oluşturan cetveller şunlardır;

a)      Bütçe kararnamesi,

b)     Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması cetveli

c)      Giderlerin ekonomik sınıflandırılması cetveli,

          d)  Gider Bütçesi,

          e)  Gelir Bütçesi,

          f) Çoklu Yıllar Gider Bütçesi

          g) Çoklu Yıllar Gelir Bütçesi

          h)  Gelirlerin dayanağını gösterir cetvel,

          ı)  Harcama Programı

          i)  Finansman Programı,

          j)  Harcırah cetveli

          k) Personel cetveli (Pozisyon ve sayıları)

          l) Ücret tarifeleri, ödeme vade ve süreleri.

 

           Geçen yıl bütçesinin uygulanması

          Madde 24 — Herhangi bir sebeple bütçe kesinleşmemiş ise, bütçenin kesinleşmesine kadar geçecek süre içinde mevcut bütçenin uygulanmasına devam olunur.

          Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bütçede Yapılacak Değişiklikler ve Kesin Hesap

 

          Aktarma

          Madde 25 — Bütçenin, herhangi bir harcama kaleminde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer harcama kalemlerine yapılan eklemeye aktarma denir. İşletme Bakım onarım için ayrılan ödenekten, başka harcama kalemlerine aktarma yapılmaz ve kalan ödenek ertesi yıla devir eder.

          Birlik bütçesinde, harcama kalemleri arasındaki ilk iki düzeydeki aktarmalar Birlik Saymanının teklifi üzerine Birlik Başkanının onayı ile üçüncü ve dördüncü düzeydeki aktarmalar, onaya gerek olmadan, yedek ödenekten yapılan aktarmalar ise Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

 

          Ek ve olağanüstü ödenek

          Madde 26 — Bütçenin herhangi bir harcama kaleminde tertibi bulunduğu halde, ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ödeneğe, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunmadan yapılan ilaveye "ek ödenek" denir.

          Bütçenin herhangi bir harcama kaleminde tertibi bulunmadığı halde, yapılmasında zorunluluk bulunan bir harcama için bütçeye konulan ödeneğe "olağanüstü ödenek" denir.

          Ek ve olağanüstü ödenek ancak bütçe yılı içerisinde ilave edilebilir veya konulabilir.

          Ek ödeneğin ilave edilmesi veya olağanüstü ödeneğin konulması birlik yönetim kurulunun teklifi üzerine meclisin onayı ile yapılır. Meclis bu yetkisini birlik yönetim kuruluna devredebilir. Ek ödeneğin ilave edilmesi veya olağanüstü ödeneğin konulması için yeni bir gelir kaynağı bulunması zorunludur.

 

         

 

         

 

          Yedek ödenek

          Madde 27 — Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla  “Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur.  Bu tertipten diğer tertiplere ödenek aktarması, yönetim kurulu kararıyla yapılır.

 

          Ret ve İadeler

          Madde 28 — Bu Yönetmelik kapsamındaki idarelerin bütçe gelirlerinden fazla veya yersiz tahsilât nedeniyle ya da yargı kararları ile iade edilmesi gereken tutarlar için, gider bütçesinde tertip açılmaz. Bu tutarlar gelir bütçesinde “ret ve iadeler”  bölümünde gösterilir

 

          Kesin hesabın görüşülmesi ve kabulü

          Madde 29 — Her yıl bütçesinin kesin hesabı, birlik başkanı tarafından, hesap döneminin bitiminden sonra, Mart ayı içinde yönetim kuruluna sunulur. Kesin hesap birlik meclisinin Nisan ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Karara bağlanan kesin hesabın bir sureti Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

          Kesin hesap; bütçe gelirleri, bütçe giderleri, envanter, mizan, bilanço cetvelleri, görev yapan harcama yetkilisi, sayman ve gerçekleştirme görevlilerinin bilgilerini gösteren cetvel ile ihtiyaca göre diğer cetvellerden oluşur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yevmiye Sistemi, Defterler ve Bunların Kayıt Usulü

 

          Yevmiye sistemi, Muhasebeleştirme Belgeleri ve Açılış Kayıtları

             

MADDE 30 - (1) İşlemler, yevmiye tarih ve numara sırasına göre ve maddeler halinde yevmiye defterine günlük olarak kaydedilir; buradan da usulüne göre defteri kebir ve yardımcı defterlere, sistemli bir şekilde dağıtılır.

 (2) Bütçeden nakden veya mahsuben yapılan harcamalar “Ödeme Emri Belgesi”   ile diğr işlemler Muhasebe İşlem Fişi ile muhasebeleştirilir.

(3) Nakden yapılan tahsilatlar alındı belgesi ile yapılarak, alındılar, tarih ve sıra numarasına göre tahsilat cetveline işlenir ve banka hesaplarına yatırıldıktan sonra muhasebe işlem fişi ile muhasebeleştirilir.

(4) Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında (1)’den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Gerek yevmiye defteri ve gerekse büyük defter ve yardımcı defter kayıtlarında bu yevmiye numaraları esastır.

(5) Mali yılın başında, bir önceki hesap döneminden devreden hesaplar için, açılış bilançosu düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıtlarını sağlamak üzere, bilançodaki tutarlar düzenlenecek (1)  yevmiye numaralı “muhasebe işlem fişiyle” ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına ilişkin muhasebe işlem fişine, açılış bilançosunun bir nüshası eklenir. Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesap için açılacak büyük defter ve yardımcı defterlere aktarıldıktan sonra işlemlerin kaydına başlanır.

 (6) Muhasebe işlem fişinin düzenlenmesi sırasında fişin muhasebe kayıtlarına esas olacak hesap kodu sütunlarında gerekli bilgilere yer verilir ve işlemin türüne göre izleyen tablolardan ilgili olanı da ayrıca doldurulur.

           Muhasebeleştirme belgeleri, işlem sırasına göre yevmiye defterine kaydedilir. Bir hesabın borcuna kaydedilen tutar mutlaka başka bir hesap ya da hesapların alacağına kaydedilir. Her bir yevmiye maddesi ile yevmiye defterinin borç ve alacak toplamlarının birbirine eşit olması gerekir.

 

          Her mali yılın sonunda kesin mizanın çıkarılmasını müteakip, kesin mizan bakiyeleri esas alınmak ve borç bakiyesi veren hesaplar alacak, alacak bakiyesi veren hesaplar borç kaydedilmek üzere bir muhasebe fişi düzenlenerek, yevmiye defterinin sonuna kapanış maddesi kaydedilir. Her mali yılın başında ise yevmiye defterinin ilk maddesine kesin mizan bakiyeleri açılış fişi ile kaydedilir.

 

          Tutulacak defterler

          Madde 31 — Muhasebeye ilişkin aşağıda belirtilen defterler tutulur:

          a) Yevmiye defteri,

          b) Defteri kebir,

          c) Kasa Defteri

          d) Envanter Defteri,

          g) İhtiyaca göre yardımcı defterler.

 

          Defterler ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur ve birlik başkanı tarafından en son sayfası, defterlerin kaç sayfadan olduğu tasdik edilerek imzalanıp mühürlenir. Defterler, bilgisayar ortamında da tutulabilir. Defter çıktıları, yılsonunda ciltlenerek muhafaza olunur.

           

          Yevmiye defteri

          Madde 32 — Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarih ve numarasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defterdir. Yevmiye defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak kaydedilir.

 

          Defteri kebir

          Madde 33 — Defteri kebir, yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemleri usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. Karşılıklı iki sayfası bir hesaba tahsis edilir. İlk sayfaya ilgili hesabın borç işlemleri, ikinci sayfaya alacak işlemleri kaydolunur.

 

          Kasa Defteri

          Madde 34 —Kasaya giren ve kasadan çıkan nakit, bu defterde takip edilir. Kayıtlar günlük olarak, alındı ve tediye belgelerinin düzenleme sırasına göre tutulur.

 

          Envanter Defteri        

          Madde 35 — Birliğin mevcudunda ve tasarrufunda bulunan değerlerin sayılması, ölçmesi, tartılması ve değerlendirilmesi suretiyle, birliğin bilanço günündeki varlık ve borçlarının, kesin ve ayrıntılı olarak saptanarak, envanter defterine kaydedilir ve bu defterde izlenir. Envanter defteri ciltli ve sayfaları birbirini takip eden sıra numaralı olarak elde veya bilgisayar ortamında tutulur.

         

          Yardımcı defterler

          Madde 36 — Yardımcı defterler, hesap planındaki her hesap için ayrı olarak tutulan ve bu hesaplara ait bilgilerin ayrıntı bazında kaydına mahsus defterlerdir. İhtiyaç duyulacak yardımcı defterler, Birlik yönetim kurulunun kararıyla kullanılabilir.

 

          Defterlere kayıt usulü

          Madde 37 — Muhasebeye ilişkin defter ve kayıtların; Türkçe olarak tutulması ve mürekkeple veya elektronik cihazlarla yazılması zorunludur.

          Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlıklar, ancak muhasebe usulüne göre düzeltilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde, düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üste veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılır.

          Defterlere geçirilen bir kayıt kazınmak, çizilmek veya silinmek suretiyle okunamaz bir hale getirilemez. Defterlerde, kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları koparılamaz.

           

ALTINCI BÖLÜM

Muhasebeyle İlgili Belgeler

 

          Mali tablo, makbuz, fiş ve belgeler

          Madde 38 — Muhasebeyle ilgili aşağıda belirtilen mali tablo, makbuz, fiş ve belgeler kullanılır:

          a) Mizan.

          b) Bilanço.

          c) Gelir tablosu.

          d) Gider tablosu

          e) Bütçe izleme raporu.

          f)  Alındı makbuzu.

          g) Tahsilat cetveli.

          h) Tahsilat icmal cetveli

          ı)  Ödeme Emri.

          i)  Muhasebe İşlem Fişi

          j)  Kasa raporu.

          k) Tediye fişi.

          l)  Gönderme emri

          m) Gider pusulası.

          n)  İhtiyaca göre diğer belgeler.

 

          Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mali tablo, makbuz, fiş ve belgeler, gerekli bilgileri kapsamak kaydıyla adedine bağlı kalınmaksızın, bilgisayar ortamda da tutulabilir. Birlik Yönetim Kurulu, bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak, mali tablo, fiş ve belgelerin içeriğini ve şeklini belirlemeye yetkilidir.

 

          Mizan

          Madde 39 — Mizan; yevmiye defteri ve defteri kebir ile yardımcı defterlerden yararlanılarak ayrıntılı olarak ve ana hesap bazında, her ayın ve hesap döneminin sonunda düzenlenen tablodur. Mizanda, her hesabın borç ve alacak sütunlarının toplamı, defteri kebir ve diğer yardımcı defterlerdeki borç ve alacak toplamlarına ve borç sütunu toplamı ile alacak sütunu toplamının birbirine eşit olması gerekir.

          Dönem sonu işlemleri yapılmadan önce bir geçici mizan çıkarılır ve bunu takiben dönem sonu işlemleri yapılır. Dönem sonu işlemleri yapıldıktan sonra kesin mizan düzenlenir. Kesin mizanda, gelir ve gider hesapları bakiye vermez.

 

          Bilanço

          Madde 40 —Bilanço, birliğin belli bir tarihteki varlıklarını, yükümlülüklerini ve öz kaynaklarını gösteren tasnifli tablodur.

          Kesin mizanda yer alan hesapların borç bakiyesi bilançonun aktif hesaplarını, alacak bakiyeleri de bilançonun pasif hesaplarını oluşturur. Aktif ve pasifi düzenleyici hesaplar bulundukları grupta eksi değer olarak gösterilir.

 

          Gelir tablosu

          Madde 41 — Gelir tablosu, birliğin belli bir hesap döneminde elde ettiği tüm hasılat ve gelirler ile katlandığı tüm maliyet ve giderleri, tasnifli bir şekilde gösteren ve dönem faaliyet sonucunu özetleyen tablodur.

          Gelir tablosu, sonuç hesaplarını bünyesinde toplar. Sonuç hesapları, ertesi hesap dönemine kalan bakiye vermez.

 

          Gider tablosu

          Madde 42 —Birliğin belli bir hesap döneminde, bütçe harcama kalemlerine göre, ödeneklerin ve harcamaların ayrıntılı bir şekilde özetleyen tablodur.

 

          Bütçe izleme Raporu

          Madde 43 — Bütçe izleme raporu, gerçekleşen gelir ve giderler ile bütçede öngörülen gelir ve giderlerin karşılaştırmalı ve ayrıntılı olarak izlenmesi amacıyla her ayın sonunda düzenlenen rapordur.

 

          Alındı makbuzu

          Madde 44 — Alındı makbuzu, veznedar veya tahsildar tarafından yapılan tahsilatlar için kullanılır. Bankadaki hesaplara yatırılan paralar karşılığında bankalarca verilen makbuz veya dekontlar alındı makbuzu hükmündedir.

          Alındı makbuzları iki nüsha olarak düzenlenir. Makbuzlar, seri itibarıyla cilt ve sıra numarası taşır. İlk nüsha ilgili kişiye verilir. İkinci ve sabit nüsha dip koçan olarak saklanır. Makbuz üzerinde, paranın niçin alındığı, parayı verenin adı veya unvanı, alınan paranın yazı ve rakamla miktarı, makbuzu yazanın imzası ve tarih bulunur.

          Nakden yapılan her tahsilat karşılığında bir makbuz verilir. Makbuzsuz veya adi bir senet ya da tutanakla tahsilât yapılamaz.  

          Her gün yapılan tahsilâtlar,  birliğin kasasında bulundurulabilecek günlük para miktarını geçmesi halinde birliğin banka hesabına yatırılır.

          Birliğin kasasında bulundurulabilecek günlük para miktarını geçmeyen tahsilâtların günlük olarak birliğin banka hesabına yatırılması gerekli değildir.

 

        Tahsilât cetveli

          Madde 45 — Tahsilât cetveli, tahsildar veya veznedar tarafından, alındı makbuzlarıyla yapılan tahsilâtların ayrıntılarını gösteren cetveldir.  Tahsilât cetvelinde; alındı makbuzunun tarihi, sıra numarası, para yatıranın adı soyadı, tahsilâtın nevi ve ekonomik ayrıntılarını gösteren sütunlar bulunur.

          Tahsilât cetvelinin alt bölümünde, günlük toplamlar, hesap dönemi başından devren gelen tahsilât toplamları ve genel toplam bölümleri bulunur.

          Tahsilât cetveli iki nüsha olarak düzenlenir. Her tahsildar ve veznedar için bir tahsilât cetveli düzenlenir. Hesap dönemi başından itibaren, Tahsildar ve veznedarlara ait tahsilât cetvellerine (1)’den başlanmak üzere sıra numarası verilir. Verilen sıra numaraları hesap dönemi sonuna kadar devam eder.

          İki nüsha düzenlenen tahsilat cetveli, tahsilatın birliğin banka hesabına yatırılması sonucu, alınacak dekont veya makbuzların bir nüshası ve tahsilat icmal cetveli ile birlikte, İdari ve Mali İşler birimine verilir. Günlük ya da kasadan bankaya yapılacak olan tahsilât tutarlarının ATM cihazları ile yapılması durumunda ATM cihazı tarafından verilen belgelerin hesap ekstresi ile uyumlu olması halinde banka dekontu olarak kabul edilir. Kalan nüshalar olan, alındı makbuzları, tahsilât cetveli ve banka dekontu veya makbuzu, sıra numarası dâhilin de,  tahsilât servisinde muhafaza edilir. 

 

          Tahsilât icmal cetveli

          Madde 46 —   Tahsilât cetvelindeki tahsilâtların, eski yıllar veya cari yıla ait olup, olmadığını, gelir hesaplarının ekonomik kodu ve isimlerini, diğer tahsilâtların hesap kodu ve isimlerini, alacaklı hesapların kodu ve isimlerini,   tahsil edilen paranın, hangi alındı sırasından başlayıp, hangi alındı sırasında bittiğini,  tahsil edilen miktarın yazı ve rakamla yazılması, Tahsildar/Veznedar ve ayrıca saymanın imzası ile tarih bulunur.

           Tahsilât icmal cetveli iki nüsha düzenlenir. Bir nüshası tahsilât cetveli ve banka dekontu ile birlikte Mali ve İdari İşler birimine verilir, diğer nüsha tahsilât servisinde, tahsilât cetveli ve diğer belgelerle birlikte muhafaza edilir.

 

         

          Ödeme Emri

          Madde 47 — Ödeme Emri, nakden veya mahsuben yapılan giderler için kullanılır. Giderler, müspet evraka dayanılarak yapılır.

          Ödeme emri üzerinde, borçlu ve alacaklı hesapların adı ve kodu,  paranın niçin verildiği, parayı alanın adı/unvanı ve imzası, verilen paranın yazı ve rakamla miktarı, gönderme emri veya ödeme talimatının tarih ve sayısı,  gerçekleştirme görevlisinin, saymanın ve harcama yetkilisinin adı/soyadı, unvanı ve imzası bulunur.

           Müspet evraka dayanmadan veya ödeme emri düzenlenmeden, ödeme yapılması halinde, bundan doğacak birlik zararını, harcama belgelerini düzenleyen personel ile bunları tetkik ve imza edenler sorumludur.

           Kasa raporu

          Madde 48 — Kasa raporu, günlük alındı ve tediye fişinin kaydına ve kasa mevcudunun kontrolüne yarayan rapordur. Tahsil edilen paralar bu raporun borç kısmına, nakden yapılan ödemeler de alacak kısmına kaydedilir. Bu raporun borç bakiyesi kasa mevcudunu gösterir.

 

          Ödeme makbuzu

          Madde 49— Ödeme makbuzu, kasadan yapılan ödemelerin muhasebeleştirilmesi için kullanılır.

          Ödeme makbuzu, iki nüsha olarak düzenlenir. Makbuzlar, seri itibarıyla cilt ve sıra numarası taşır. İlk nüsha, ödeme emri ve ödemelere ilişkin müspet evrakla birlikte muhafaza olunur. Sabit nüshası dip koçan olarak saklanır. Fişin üzerinde borçlu ve alacaklı hesapların numara ve isimleri, seri ve sıra numarası, harcanan paranın yazı ve rakamla miktarı, fişi yazanın ve ayrıca muhasebe yetkilisinin imzası ile tarih bulunur.

           

          Gönderme emri

          Madde 50—Bankadaki birlik hesaplarından yapılacak ödemeler için kullanılır. Alıcının adı, hesap numarası ve ödemenin tutarı gibi bilgiler bulunur. Sayman tarafından düzenlenip imzalanarak, ilgili bankaya gönderilir.

          Bankadan yapılacak her türlü ödemeler, internet bankacılığı kullanılarak da yapılabilir. Bu durumda sayman, yapmış olduğu ödemelerin, havalelerin ve aktarmaların belgelerini, işlem sırasına göre ve gerekli yerleri, harcama yetkilisi ve kendisi tarafından imzalandıktan sonra, aylık olarak dosyalamak ve diğer evraklarla birlikte muhafaza etmek zorundadır.

 

          Gider pusulası

          Madde 51 — Gider pusulası, fatura ve benzeri evrak düzenleme yetkisi bulunmayanlardan alınan mal, hizmet ve yapım işleri için düzenlenen belgedir. Malı satan veya hizmeti yapanlar ile harcama yetkilisi tarafından imzalanır.

          Gider pusulası iki nüsha olarak düzenlenir ve seri itibarıyla cilt ve sıra numarası taşır. İlk nüsha, gider evraklarına eklenir. . Sabit nüshası dip koçan olarak saklanır. Gider pusulasının üzerinde işin mahiyeti, malın/hizmetin cinsi, nevi, miktar ve bedeli, işin ücreti, işi yapan veya emtiayı satanın adı, adresi, imzası ile tarih bulunur.

 

         

 

 

          Diğer belgeler

          Madde 52 — Muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve bunların raporlanmasında ihtiyaç duyulacak diğer mali tablo, makbuz, fiş ve belgeler birlik yönetim kurulu kararıyla kullanılabilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Tahsilât ve Harcama

 

 

          Tahsilât

          Madde 53 — Birlik tahsilâtları;  nakit, çek ve banka kredi kartıyla veya birlik adına açılan banka hesabına para yatırmak ya da birliğin borcuna karşılık mahsup işlemi yapmak suretiyle yapılır.

           Birlik üyelerinin ve sulayıcıların, borçlarına karşılık yaptıkları ödemelerden sırasıyla;

          a) Yapılan ödeme, varsa ödeme süresi başlamış ve vadesi geçmiş borçlara, en eski borç aslından başlayarak, asıl borç ve işlemiş olan gecikme zammı orantılı olarak, asıl borç + gecikme zammı olarak mahsup edilir.

          b) Ödeme süresi başlamış ve henüz vadesi geçmemiş borcun bulunması halinde yapılan ödeme, ilk borç aslından başlayarak sırasıyla diğer borç asıllarına mahsup edilir.

          Süresinde ödenmeyen alacaklar için, Ana Statünün 46. maddesindeki hükümler uygulanır.

          Zamanaşımı; Sulama bedeli, katılım payı ve diğer alacakların zamanaşımı, ödenmesi gereken yılı takip eden yılın başında işlemeye başlar. Kısmen ödeme, haciz uygulaması, icra takip ve tahsil sonucunda yapılan her çeşit tahsilât veya alacağın teminata bağlanması zamanaşımını keser. Gecikmiş borç aslının tamamının veya bir kısmının ödenmiş olması halinde de, bu borca bağlı gecikme zammı için de zamanaşımı kesilir. Zamanaşımı, kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden yılın başından itibaren yeniden işlemeye başlar.

 

          Kasada bulundurulacak kıymetli evrak ve nakit miktarı

          Madde 54 — Birlik de bir kasa bulundurulur ve yapılan tahsilâtların yanı sıra, her türlü tahvil, hisse senedi, hazine bonosu gibi menkul kıymet ve varlıklar ile kıymetli ayniyat, banka teminat ve garanti mektubu ile şahsi kefaletler bu kasada muhafaza olunur. Ayrıca, her türlü tahvil, hisse senedi, hazine bonosu gibi menkul kıymet ve varlıklar ile kıymetli ayniyat, banka teminat ve garanti mektubu ile şahsi kefaletlerden, Birlik Yönetim Kurulu tarafından uygun görülenler, bankalardaki kasalarda da muhafaza olunabilir.

          Kasada, veznedarın veya başkalarının şahsına ait para ve kıymetli evrak bulundurulamaz. Kasa fazlası paralar ile diğer kıymetlerin, veznedara veya başkalarına ait olduğu hakkındaki iddialar dinlenmez, bunlar birlik adına gelir kaydedilir.

           Birliğin kasasında bulundurulabilecek günlük para miktarı, birlik yönetim kurulu tarafından tespit olunur. Bu miktarın üzerindeki paralar, birlik yönetim kurulu tarafından belirlenen banka hesaplarına, her günün sonunda yatırılır. Ancak, personelin ücret, fazla mesai ve ikramiye gibi özlük haklarının ödendiği günde ve bu günün öncesinde bu hüküm uygulanmaz.

          Kasa mevcudunun yapılacak ödemeleri karşılayamayacağının anlaşılması durumunda, o günkü ödemelere yetecek miktarda para bankadan alınarak kasaya konulur.

          Birliğin bankalardaki hesaplarından para çekmeye yetkili kişiler ile yetkinin sınır ve kapsamı imza sirküleriyle tespit edilerek, ilgili banka veya kuruluşlara gönderilir. İmza sirkülerinde meydana gelecek değişiklilerde bunlara bildirilir.

           Birlik yönetim kurulu, kasadan yapılacak ödemelere ilişkin, diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

 

          Kasanın kapanması ve sayımı

          Madde 55 — Kasa, günlük resmi çalışma süresinin bitiminden bir saat önce, birliğin kasasında bulundurulabilecek günlük para miktarını doldurması durumunda ise resmi çalışma süresinin bitiminden iki saat önce kapatılır. Ancak, birlik başkanının veya birlik müdürünün gerekli görmesi halinde, tahsilât ve ödemeye mesai saati bitimine kadar devam edilir.

          Günlük işlemlerin sonunda kasadaki paralar sayılarak, kasa raporu kayıtlarına uygun olup, olmadığı kontrol edilir.

          Kasa, iki ayda bir defadan az olmamak üzere belirsiz günlerde birlik başkanı tarafından kontrol edilir. Birlik müdürünün kasayı kontrol etme yetkisi saklıdır.

 

          Tahsilât ve harcamaların kontrolü

          Madde 56 — Tahsilât ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemleri, birlik başkanı tarafından her zaman, Denetim kurulu tarafından ise toplantı dönemlerinde kontrol edilebilir.

          Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksiklikler denetim kurulu tarafından birlik meclisine rapor edilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Hesap Planı

 

          Birliğin hesap planı

          Madde 57 — Birliğin muhasebe hesap planı aşağıdaki hesap grupları ve hesaplardan oluşur:

 

Aktif Hesaplar

1- Dönen Varlıklar

10 Hazır Değerler

100 Kasa Hesabı

101 Alınan Çekler Hesabı

102 Banka Hesabı

103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)

104 Proje Özel Hesabı

105 Döviz Hesabı

106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı

11 Menkul Kıymet ve Varlıklar

117 Menkul Varlıklar Hesabı

118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı

12 Faaliyet Alacakları

120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı

122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

13 Kurum Alacakları

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı

137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı

14 Diğer Alacaklar

140 Kişilerden Alacaklar Hesabı

15 Stoklar

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı

157 Diğer Stoklar Hesabı

16 Ön Ödemeler

160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

161 Personel Avansları Hesabı

162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı

164 Akreditifler Hesabı

165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı

166 Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı

167 Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

2- Duran Varlıklar

21 Menkul Kıymet ve Varlıklar

217 Menkul Varlıklar Hesabı

218 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı

22 Faaliyet Alacakları

220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı

23 Kurum Alacakları

232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı

24 Mali Duran Varlıklar

240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı

241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı

25 Maddi Duran Varlıklar

250 Arazi ve Arsalar Hesabı

251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı

252 Binalar Hesabı

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

254 Taşıtlar Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı

256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

259 Yatırım Avansları Hesabı

26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

260 Haklar Hesabı

264 Özel Maliyetler Hesabı

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

28 Gelecek Yıllara Ait Giderler

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

29 Diğer Duran Varlıklar

294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı

297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı

299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

Pasif Hesaplar

3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar

300 Banka Kredileri Hesabı

303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı

304 Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı

309 Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı

31 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar

310 Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı

32 Faaliyet Borçları

320 Bütçe Emanetleri Hesabı

322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

33 Emanet Yabancı Kaynaklar

330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

333 Emanetler Hesabı

36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı

363 Kamu İdareleri Payları Hesabı

368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı

37 Borç ve Gider Karşılıkları

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı

397 Sayım Fazlaları Hesabı

399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

4- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar

400 Banka Kredileri Hesabı

403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı

404 Tahviller Hesabı

409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı

41 Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar

410 Dış Mali Borçlar Hesabı

43 Diğer Borçlar

430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı

47 Borç ve Gider Karşılıkları

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

5- Öz Kaynaklar

50 Net Değer

500 Net Değer/Sermaye Hesabı

51 Değer Hareketleri

511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı

52 Yeniden Değerleme Farkları

522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı

57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları

570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı

58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları

580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)

59 Dönem Faaliyet Sonuçları

590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı

591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)

6- Faaliyet Hesapları

60 Gelir Hesapları

600 Gelirler Hesabı

63 Gider Hesapları

630 Giderler Hesabı

69 Faaliyet Sonuçları

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı

8- Bütçe Hesapları

80 Bütçe Gelir Hesapları

800 Bütçe Gelirleri Hesabı

805 Gelir Yansıtma Hesabı

81- Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesapları

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı

83 Bütçe Gider Hesapları

830 Bütçe Giderleri Hesabı

834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı

835 Gider Yansıtma Hesabı

89 Bütçe Uygulama Sonuçları

895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı

9- Nazım Hesaplar

90 Ödenek Hesapları

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı

902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı

903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı

904 Ödenekler Hesabı

905 Ödenekli Giderler Hesabı

906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı

907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı

91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları

910 Teminat Mektupları Hesabı

911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı

912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı

913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı

92 Taahhüt Hesapları

920 Gider Taahhütleri Hesabı

921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı

 

           Birlik; hesap planında yer alan hesaplardan sadece mali işlemleriyle ilgili olan hesapları tutar. Bu hesap planında yer almamakla birlikte tek düzen hesap planında yer alan herhangi bir hesabın tutulması gerekliliği ortaya çıkarsa, bu hesaplar birlik yönetim kurulu tarafından alınacak kararla yönetmelikteki hesap planına eklenebilir.

           

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

          Maddi duran varlıkların kaydı ve silinmesi

          Madde 58 — Arazi ve arsalar, binalar, her türlü makine, tesis, cihaz ve aletler, taşıtlar, demirbaşlar ve diğer maddi duran varlıklardan kullanma süreleri bir yıldan fazla olanlar, maddi duran varlık hesaplarına ve sabit kıymetler defterine kaydedilir. Ancak, birlik yönetim kurulu tarafından, kullanma süreleri bir yıldan az olan maddi duran varlıkların da, maddi duran varlık hesaplarına ve sabit kıymetler defterine kaydedilmesine karar verilebilir.

          Kullanılmayacak duruma gelen maddi duran varlıkların tespiti ve kayıtlardan düşürülmesi işlemlerini yapmak üzere, birlik yönetim kurulu kararıyla, birlik personelinden oluşan üç kişilik bir komisyon oluşturulur.

          Komisyon, kullanılmayacak duruma gelen maddi duran varlıkları, Birlik yönetim kurulunca kararlaştırılan süre içerisinde, bir liste halinde tespit eder. İki nüsha olarak tanzim edilecek bu listede, kullanılamayacak durumdaki maddi duran varlıkların, cinsi ve adetleri belirtilir. Komisyonca tanzim edilen listeler, birlik yönetim kurulunun onayına sunulur. Birlik yönetim kurulunca onaylanan listelerde yer alan maddi duran varlıklar, imha edilmek veya ihtiyaç sahiplerine verilmek ya da, satılmak suretiyle kayıtlardan düşülür.

         

          Harcırahlar

          Madde 59 — Bir yere geçici bir görevle görevlendirilen birlik başkanına, meclis üyelerine, yönetim ve denetim Kurulu üyelerine ve birlik personeline, birlik dışından görevlendirileceklere harcırah verilir. Bu konuda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. Ödenecek gündelik ve yolculuk giderleri, birlik başkanı için, 1 inci derece devlet memurları, diğerlerine ise 4 üncü derece devlet memurları için, her yıl bütçe kanunu ile belirlenen miktarlarda gündelik verilir.

 

          Avanslar

          Madde 60 — Bir yere geçici bir görevle görevlendirilenlere talepleri halinde harcırahlarını karşılayacak miktarda avans verilir. Verilen avansların, görevin bitimine müteakip en geç on gün içinde muhasebe birimine verilecek, bir geçici görev yolluk bildirimiyle mahsup işleminin yaptırılması ve varsa artan paraların iade edilmesi gerekir. Avans alanların, süresi içerisinde mahsup belgelerini vermemesi veya artan parayı iade etmemesi halinde, görevin bitiminden on gün sonra başlamak üzere verilen avans miktarı üzerinden, genel hükümler uyarınca günlük gecikme zammı alınır.

            Hizmetin gerektirdiği hallerde, birliğin gelirlerinin takip ve tahsili için görevli avukatlara ve acil ve beklenilmeyen mal ve hizmet alımı için görevlendirilecek mutemetlere, işin niteliğinin gerektirdiği miktarda ve harcama yetkilisinin onayı ile avans verilir. Bu avanslar en geç 30 gün içinde mahsup edilir. Harcanmayan ve iade edilmesi gereken ancak 30 günlük süre sonunda birlik hesabına yatırılmayan avanslar için, genel hükümlere göre gecikme zammı tahsil edilir.

            

           Birlikte bulunan değerlerin sayımı

          Madde 61 — Birliğin kasa, vezne ve ambarlarında bulunan hazır değerler, değerli kâğıtlar, menkul kıymet ve varlıklar ile teminat mektubu gibi değerleri mali yılın son günü itibarıyla birlik müdürü başkanlığında, birlik başkanı tarafından görevlendirilecek personel tarafından sayılır. Dönem sonu işlemleri muhasebe birimi tarafından yapılır.

 

          Madde 62   Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 10 Mart 2006 tarih ve 26104 sayılı resmi gazetede yayınlanan mahalli idareler ve bütçe muhasebe yönetmeliği hükümleri uygulanır.

          Evrak, defter ve belgelerin muhafazası ve imhası

          Madde 63— Muhasebeyle ilgili defter, fiş, makbuz ve diğer belgelerin muhafazası ve imhasında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

          Yürürlük

          Madde 64 – Bu yönetmelik 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          Madde 65 — Bu yönetmelik hükümlerini Birlik Başkanı yürütür.